بانک پایان نامه
عنوان پایان نامه:
طراحی شهری پایدار در جهت ارتقا کیفیت محورهای اصلی شهرها، نمونه موردی: خیابان 22 بهمن شاهرود
نام ارائه کننده:
مهناز فرزاد
استاد راهنما:
دکتر محمود نصیری انصاری
دانشگاه:
تربیت مدرس
سال ارائه:
1387
مسئله:
شهر و فضاهای شهری آن بستر تعاملات اجتماعی، رویدادهای گوناگون و فعالیت های روزمره مردم یک شهر هستند. در این میان، خیابان ها عمده ترین و ابتدایی ترین فضاهای شهریند. محورهای اصلی شهرها، مهمترین خیابان های شهری هستند که عمده مراکز خرید و حجم رفت و آمد مردم را در خود جای داده اند. لذا کیفیت این فضاها، عاملی تاثیر گذار بر کیفیت کل شهر است.کیفیت از مباحث مهم و زیر بنایی دانش طراحی شهری است. بطوریکه امروزه طراحی شهری را چنان تعریف می نمایند که به نوعی ارتقاء کیفیت محیط در معنای عام بیانجامد. با ورود مفهوم پایداری در طراحی شهری و شکل گیری رویکرد جدیدی با عنوان طراحی شهری پایدار، لزوم بررسی ارتباط میان پایداری و کیفیت طراحی شهری مشخص می شود اینکه تا چه حد این دو مقوله به یکدیگر وابسته اند و اصولاً چگونه بر هم تاثیر می گذارند و اصول و معیارهای آنها در طراحی محورهای اصلی شهرها کدامند، موضوع این پایان نامه است.
هدف:
بیان رابطه عملی و نظری پایداری و کیفیت در طراحی شهری، بیان اهمیت و لزوم ارتقای کیفیت فضاهای شهری، به خصوص محور های اصلی شهرها، توجه به محورهای اصلی شهرها به عنوان ابتدایی ترین و عمده ترین فضای شهری در شهرهای ایرانی، ارائه اصول و معیارهای پایداری و کیفیت در طراحی فضاهای شهری به خصوص محورهای اصلی
روش:
در هر مرحله از مطالعه و به فراخور موضوع از روش های پژوهش متفاوتی استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی: بررسی تاثیر ارتقاء کیفیت فضاهای شهری بر پایداری آنها از ابعاد مختلف. روش پژوهش علّی: بررسی علل و عوامل موثر بر پایداری و کیفیت فضاهای شهری و شناخت رابطه علّی ـ معلولی پایداری و کیفیت روش پژوهش تحلیل مقایسه ای: بررسی اصول ارتقاء کیفیت و دستیابی به پایداری در یکی از محورهای اصلی شهر تهران و دیگر شهرهای جهان روش پژوهش عملی: عملی کردن اصول و معیارهای پایداری و ارتقاء کیفیت در نمونه موردی اتخاذ شده (خیابان 22 بهمن، محور اصلی شهر شاهرود) با استفاده از طراحی شهری پایدار در جهت ارتقاء کیفیت این محور.
محتوی:
مبانی نظری این رساله بر پایه مفاهیمی چون کیفیت طراحی شهری، طراحی شهری پایدار، ارتقای کیفیت و طراحی شهری پایدار و نیز مطالعه محورهای اصلی (به مفهوم خیابان) استوار می باشد. محقق پس از تبیین معیارها و شاخص های کیفیت در طراحی شهری به بررسی نمونه های موردی در ایران و سایر کشورها پرداخته است. طراحی محور اصلی شاهرود (خیابان 22 بهمن) آخرین حلقه تکمیل کننده این رساله می باشد.
محصول:
بیانیه چشم انداز، هدف گذاری عملیاتی و رهنمود های طراحی از ابعاد گوناگون (ادراکی، اجتماعی، بصری، عملکردی و...) و در نهایت طراحی در محدوده مطالعاتی محصولات پایانی این رساله می باشند. نقشه های کاربری پیشنهادی، پلان جزئیات و طرح سه بعدی از نقاط کلیدی محدوده و بیان ویژگی های طرح؛ خروجی نهایی این پایان نامه می باشند.
فهرست مطالب:

فصل اول :کلیات تحقیق    

1-1- طرح مساله  

1-2- ضرورت طرح موضوع  

1-3- اهداف تحقیق

1-4- پیش فرضهای تحقیق   

1-5- روش تحقیق 

1-6- ساختار تحقیق

فصل دوم : مبانی نظری و پایگاه تحقیق

2-1- مقدمه        

2-2- کیفیت طراحی شهری  

2-2-1- کیفیت     

2-2-2- محیط شهری         

2-2-3- کیفیت محیط         

2-2-4- رویکردها  

2-2-4-1- رویکرد انسانی    

2-2-4-2- رویکرد مکانی     

2-2-4-3- رویکرد پایداری   

2-3- طراحی شهری پایدار    

2-4- ارتقاء کیفیت و طراحی شهری پایدار         

2-4-1- کیفیت و پایداری اقتصادی     

2-4-2- کیفیت و پایداری اجتماعی      

2-4-3- کیفیت و پایداری محیطی       

2-4-4- طراحی شهری پایدار و مدل مکان پایدار گلکار       

2-4-5- طراحی شهری پایدار و ابعاد طراحی شهری کرمونا  

2-5- محورهای اصلی          

2-5-1- تعریف محورهای اصلی         

2-5-2- جایگاه محورهای اصلی در گونه بندی خیابانها       

2-5-3- عملکرد محورهای اصلی         

2-5-4- اولویت کاربران در استفاده از محورها و خیابانها     

2-6- جمعبندی    

فصل سوم : معیارهای کیفیت و پایداری در طراحی شهری

3-1- مقدمه        

3-2- معیارهای پایداری طراحی شهری 

3-3- شاخص های کیفیت در طراحی شهری       

3-3-1- کیفیت طراحی شهری از منظر رویکرد انسانی       

3-3-2- کیفیت طراحی شهری از منظر رویکرد مکانی        

3-3-3- کیفیت طراحی شهری از منظر رویکرد پایداری      

3-4- بررسی نمونه های موردی

3-4-1- نمونه های موردی در ایران    

3-4-1-1- طراحی شهری خیابان انقلاب

3-4-2- نمونه های موردی سایز کشورها          

3-4-2-1- خیابانهای اصلی شهر لندن   

3-4-2-2- راهنمای طراحی منظر خیابان شهر توربی         

3-5- جمع بندی   

فصل چهارم : بررسی محدوده مطالعاتی (شناخت و تحلیل): خیابان 22 بهمن شاهرود

4-1- مقدمه        

4-2- شناخت حوزه فرادست : شاهرود  

4-2-1- موقعیت مکانی       

4-2-2- موقعیت طبیعی      

4-2-3- روند توسعه شهر     

4-2-4- جمعیتی و اجتماعی   

4-2-5- زلزله      

4-2-6- اقلیم کلان شاهرود   

4-3- شناخت محدودده طراحی          

4-3-1- شناخت بعد ریخت شناسنامه  

4-3-2- شناخت بعد ادراکی  

4-3-3- شناخت بعد اجتماعی

4-3-4- شناخت بعد بصری  

4-3-5- شناخت بعد عملکردی          

4-3-6- شناخت بعد زمانی   

4-3-7- شناخت بعد اجرایی  

4-3-8- شناخت بعد زیست محیطی

4-4- تحلیل و جمع بندی داده ها        

فصل پنجم : طراحی محور اصلی شاهرود، خیابان 22 بهمن

5-1- مقدمه        

5-2- بیانیه چشم انداز        

5-3- هدف گذاری عملیاتی   

5-3-1- رهنمود های طراحی بعد ریخت شناسانه 

5-3-2- رهنمودهای طراحی بعد ادارکی

5-3-3- رهنمودهای طراحی بعد اجتماعی          

5-3-4- رهنمودهای طراحی بعد بصری

5-3-5- رهنمود های طراحی بعد عملکردی        

5-3-6- رهنمود های طراحی بعد زمانی

5-3-7- رهنمودهای طراحی بعد اجرایی

5-3-8- رهنمودهای طراحی بعد زیست محیطی  

5-4- طراحی در محدوده مطالعاتی      

5-5- جمعبندی    

فهرست منابع و مآخذ         

چکیده انگلیسی      

کلمات کلیدی:
کیفیت، ابعاد طراحی شهری، پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی، پایداری محیطی، محورهای اصلی، شاهرود

در صورتی که مایل به دریافت خبرنامه هستید لطفا اطلاعات زیر را وارد کرده و دکمه ارسال را کلیک نمائید

 

 

 

 

 

نام:

 

نام خانوادگی:

 

ایمیل: