بانک پایان نامه
عنوان پایان نامه:
بررسي سازوكارهاي ارتقاي فرايندهاي بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري با استفاده از رويكرد انتقال حق توسعه، نمونه مورد مطالعه محله سيروس
نام ارائه کننده:
زهراسادات اردستانی
استاد راهنما:
دكتر مجتبي رفيعيان
دانشگاه:
تربیت مدرس
سال ارائه:
1387
مسئله:
علائق رو به ازدياد توسعه گران در استفاده از اراضي محدود شهري موجب بروز فشار روزافزوني به مناطق طبيعي، فضاهاي باز و نواحي كشاورزي و تبديل آنها به نواحي ساخته شده و گسترش بي رويه شهرها گرديده است كه در نتيجه ضرورت دستيابي به روش هاي موثر و كاربردي براي حفظ منابع با ارزش طبيعي مطرح گرديده است. روش هاي متفاوتي براي تحقق اين امر در ادبيات برنامه ريزي حفاظت، مد نظر قرار گرفته است كه يكي از اين روش هاي مرسوم و جديد روش موسوم به " برنامه انتقال حق توسعه "مي باشد. هزينه هاي انجام و اجراي اين برنامه و همچنين موارد ديگري نظير حفاظت از TDR توسط توسعه گران تامين مي شود و بنابراين امكان تحقق آن بسيار بالا است. برنامه منابع طبيعي، اراضي كشاورزي و حتي نواحي واجد ارزش هاي تاريخي شهري نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.
هدف:
دستیابی به یک مدل نظری / کاربردی جهت استفاده در فرآیند نوسازی بافت های فرسوده شهری، تامین عدالت فضایی در شرایطی که در سیستم عرضه و تقاضای بازار گرایش برای تولید و تامین آنها وجود ندارد و یا مدیریت شهری درصدد حفظ نواحی واجد ارزش شهری مانند حفاظت مناطق تاریخی و طبیعی، تامین خدمات عمومی، احداث شبکه ارتباطات.
روش:
توصیفی
محتوی:
در اين پژوهش ضمن تبيين و تشريح كامل رويكرد برنامه حق انتقال، اهداف و مكانيسم هاي انجام و تحقق آن، سعي در آزمون اين رويكرد در مناطق فرسوده شهري دارد. در اين تحقيق تلاش خواهد شد تا امكان كاربست اين روش در جهت ارتقاي فرايندهاي بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري بررسي گردد. محدوده مطالعاتي كه در اين تحقيق به عنوان نمونه مورد بررسي قرار خواهد گرفت محله سيروس واقع در منطقه 12 شهرداري تهران مي باشد.
محصول:
تدوین ساختار فضایی محله سیروس و کارکرد های اصلی آن به ارائه طرح پیشنهادی برای آن منجر شده است. منطقه بندی اراضی (مناطق ارسال و دریافت) خروجی عملیاتی این پایان نامه است. جداول تفصیلی و دقیق موازنه عرضه و تقاضای حق توسعه و طراحی مدل ارزیابی محصول نهایی این پژوهش می باشد.
فهرست مطالب:

فصل اول: كليات تحقيق

1-1- مقدمه        

1-2- طرح مسئله  

1-3- ضرورت های تحقيق    

1-4- اهداف تحقيق            

1-5-سوالات تحقيق

1-6- فرضیه های تحقيق      

1-7- روش تحقیق

1-8- پیشینه تحقيق            

1-9- روند تحقیق  

فصل دوم: مباني نظري تحقيق

2-1- مقدمه        

2-2- گرايشات و روندهاي موثر بر مداخلات      

2-2-1- انواع مداخله          

2-2-2- بررسي تحولات مداخلات شهري          

2-2-3- بررسي تجارب بهسازي بافت هاي شهري           

2-3- زمينه ها و الزامات اوليه انتقال حق توسعه   

2-4- مفاهيم پايه و تعاريف   

2-4-1- ارزش توسعه         

2-4-2- حق ارتفاقي           

2-4-3- مناطق ارسالي         

2-4-4- مناطق دريافت       

2-4-5- حقوق توسعه          

2-5-1- تعريف انتقال حق توسعه        

2-5-2-1- حفاظت محيطي   

2-5-2-2- قابليت تغيير      

2-5-2-3- حفظ اماكن تاريخي           

2-5-2-3- ساخت واحدهاي مسكوني   

2-5-2-4- تجديد حيات يا باززنده سازي          

2-6- اصول و ساختار مفهومي

2-6-1- ساز و كار اجرايي انتقال حقوق توسعه     

2-6-3- اختصاص TDR مناسب برای مناطق ارسال           

2-6-4- مناطق دريافتي مطلوب          

2-7- تجارب و مصاديق       

2-7-1- مونتگمري كانتي مريلند         

2-7-2- قانون حفاظت پاين لندز نيوجرسي         

2-7-3- كالورت كانتي        

2-8- فرصت ها و چالش هاي TDR     

2-8-1- مزاياي سيستم هاي TDR       

2-8-1-1- عدالت 

2-8-2-2- كارايي  

2-8-2-3- بهينه سازي هزينه

2-8-2-4- پايداري

2-8-2-5- امكان پذيري سياسي         

2-8-2- معايب     

2-8-2-1- افزايش بوروكراسي           

2-8-2-2- پيچيدگي           

2-8-2-3- نياز به آموزش   

2-8-2-4- عدم وجود منطقه دريافت مناسب      

2-8-2-5- غير قابل انعطاف بودن      

2-8-3- مشكلات اصلي برنامه هاي TDR          

2-8-3-1- اختياري بودن برنامه هاي TDR        

2-8-3-2- انتخاب منطقه دريافت مطلوب         

2-8-3-3- ارزيابي ارزش حق توسعه    

2-8-3-4- عدم همكاري ساكنين و مردم          

2-9- جمع بندي   

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

3-1- مقدمه        

3-2- مكانيزم عملياتي TDR در حفاظت از مناطق طبيعي و حساس     

3-3- مراحل تدوين و اجراي برنامه هاي  TDR   

3-3-1- روش اول 

3-3-1-1- گام نخست: شناسائي مناطق ارسال و محدود نمودن توسعه 

3-3-1-2- گام دوم: تعيين مناطق دريافت و طرحريزي رشد آينده     

3-3-1-3- گام سوم: ايجاد ارزش قابل مبادله براي هر اعتبار TDR    

3-3-1-4- گام چهارم: تصويب مقررات منطقهبندي هماهنگ با طرح كاربري اراضي        

3-3-1-5- گام پنجم: اطمينان از آگاهي از فوائد برنامه       

3-3-2- روش دوم 

3-4- مكانيسم هاي اجرايي رويكرد انتقال حق توسعه          

3-5- روش هاي محاسبه و عملياتي كردن          

3-6- سياست هاي اجرايي انتقال حقوق توسعه     

3-7- ضوابط اجرايي برنامه انتقال حق توسعه       

3-8- مدل پيشنهادي          

3-8-1- تعيين مناطق ارسال و دريافت  

3-8-2- موازنه عرضه و تقاضا

3-8-3- امكان سنجي اقتصادي           

3-8-4- ارزيابي گزينه ها     

3-8-5- مدل محاسباتي       

3-9- جمع بندي   

فصل چهارم: شناخت محدوده مطالعاتي

4-1- مقدمه        

4-2- روند شكل گيري محله سيروس در ساختار تهران      

4-3- ويژگي هاي كلي محله سيروس    

4-4- تغييرات جمعيتي        

4-5- كاربري       

4-6- كيفيت ابنيه  

4-8- ساختار فضايي محله سيروس      

4-8-1- كانونها و محورها    

4-8-2- زير محله ها          

4-8-3- فضاهاي عمومي      

4-9- كاركردهاي اصلي محله

4-9-1- بازارچه نايب السلطنه           

4-9-2- خيابان سيروس       

4-9-3- خيابان مولوي         

4-9-4- كارگاه هاي موجود   

4-10- طرح پيشنهادي محله سيروس   

4-10-1- ساختار كالبدي و فضايي      

4-10-1-1- عرصه ها         

4-10-1-2- بدنه هاي شهري

4-10-1-3- بازار نايب السلطنه          

4-10-1-4- محورها و كانو نهاي خدماتي          

4-10-1-5-عرصه عمومي    

4-10-1-6- مجموعه سازي  

4-10-1-7- منفرد سازي     

4-10-2- شبكه معابر         

4-10-3- نظام كاربري زمين

4-10-4- تراكم ساختماني    

4-10-5- فضاهاي سبز        

4-11- راهبردهاي ساماندهي فضايي و كالبدي محله          

4-12- منطقه بندي اراضي    

4-12-1- مناطق ارسال        

4-12-2- مناطق دريافت     

4-13- جمع بندي 

فصل پنجم: تحليل يافته هاي تحقيق

5-1- مقدمه        

5-2- برنامه ريزي در مناطق ارسال و دريافت     

5-3- روند و مدل ارزيابي    

5-4- موازنه عرضه و تقاضاي حق توسعه           

5-5- طراحي مدل ارزيابي    

5-5-1- بازدهي اقتصادي پروژه          

5-5-2- بهسازي و نوسازي بافت فرسوده          

5-5-3- رعايت حقوق عرفي مردم      

5-5-4- گروه تأثير 

5-6- جمع بندي   

فصل ششم: پيشنهادات و نتيجه گيري

6-1- مقدمه        

6-2- يافته هاي تحقيق        

6-2-1- نتايج تحقيق           

6-2-2- پاسخ به اهداف و سؤالات       

6-3- راهكارهاي پيشنهادي   

6-4- توصيه هاي تحقيق      

منابع و مآخذ        

چكيده انگليسي      

کلمات کلیدی:
حق توسعه، انتقال حق توسعه، بهسازي، نوسازي، بافت فرسوده

در صورتی که مایل به دریافت خبرنامه هستید لطفا اطلاعات زیر را وارد کرده و دکمه ارسال را کلیک نمائید

 

 

 

 

 

نام:

 

نام خانوادگی:

 

ایمیل: