بررسي تاريخچه ورودي

نویسنده(گان): پيوند دوستي مطلق
چكيده گذر زمان جبر را وارد ميكند، جبري كه معماران و مخاطبان را از معماري سنتي جدا و يا دور ميكند. اين جبر ميتواند جبر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، تكنولوژيك و يا سياسي باشد. به هر حال موجوديت جبر در تمامي موارد فوق بر اثر گذر زمان است. هنر و معماري هميشه و در همه حال تابع اصول و ضوابط معين و شناخته شدهاي است و پيوندي استوار، ثابت و ناگسستني با فرهنگ، الگوهاي رفتاري و ارزشهاي جامعه دارد. به همين دليل است كه سبكهاي معماري هر دوره، انعكاسي از فرهنگ و هنر آن دوره محسوب ميشود، همچنانكه تغييرات در معماري با تغييراتي كه در ساير عرصههاي زندگي به وقوع ميپيوندد متناسب است و اين تغييرات لازمه معماري پويا و زنده است تا بتواند نيازهاي جديد انسان را پاسخگو باشد. هر سبك جديد معماري بر اصول، روشها و سنتهاي سبكهاي پيشين استوار است و به همين علت است كه بين سبكهاي گوناگون معماري در گذشته رابطهاي محكم وجود دارد به طوري كه مرزبندي در بين آنها دشوار به نظر ميرسد. اين نزديكي اصول و روشهاي معماري در بين سبكهاي مختلف نشأت گرفته از فرهنگ، سنن و الگوهاي رفتاري مشابه افراد جامعه ميباشد كه با اندك تغييرات در شيوههاي جديد زندگي و فرهنگ مردم كه ريشه در زمان دارد، به علت پاسخگويي به نيازهاي جديد باعث به وجود آمدن سبكهاي معماري ميشده است. در نتيجه بايد گفت كه زمان هميشه در حركت است و آن قومي موفق است كه نيازهاي معماري جامعه را درك كند و زمان و مكان جامعه خود را بشناسد. هدف در اين مقاله بررسي ميزان اهميت طراحي ورودي در آرامش زندگي انسان در محيط زندگياش ميباشد. آنچه در ورودي مهم است تأثيري است كه اين فضا ميتواند بر محيط كالبدي اطراف خود داشته باشد. اين كه چگونه نحوه شكلگيري ورودي ميتواند به خلق محيطي مطلوب و دستيابي به اصول ارزشمند در طراحي مسكن بيانجامد، هدف اين پژوهش ميباشد. ورودي در مسكن مفاهيم بسياري را به دنبال خواهد داشت. مسائلي از قبيل: نحوه دسترسي، تأثير در نماي شهري، زيبايي، امنيت، حريم، آسايش اقليمي، آرامش محيطي، ديد، دعوت كنندگي و مسئله مهم فرهنگ كه تأثيرگذار و تأثيرپذير در مفهوم ورودي در طراحي مسكن و محيط مسكوني مطلوب است. لذا هدف، طراحي ورودي يك بنا به عنوان پيش فضا با در نظر داشتن تمام مفاهيم بالا براي دستيابي به معناي مطلوبيت است. بررسي مسئله تحقيق براي يك جامعه در محدوده كشوري چون ايران ميباشد كه براي محدود كردن موضوع، براي تحليل بهتر و دقيقتر به بررسي چند مورد در بستر طرح پرداخته شده تا اين مفاهيم زمينهاي براي مطالعات بعدي و نيز دربردارنده مفاهيم كلي براي بررسي ساير موارد باشد. از ابزار تحقيقاتي ما در اين پژوهش بيشتر تكيه بر اسناد و نشانههاي فرهنگي مردم ايران است كه در منابع و معماريهاي گذشته ديده ميشود چون اساس تحقيقات ما نگرش فرهنگي جامعه است، ابزار ما آمارها و اسناد فرهنگي، بهرهگيري از مطالعات ميداني فرهنگي، مردمشناسي ميباشد. لذا ميتوان گفت در نهايت روش تحقيق در اين تهيه اين گزارش پژوهشي، روشي (تحليلي– توصيفي) است كه به تحليل فضاهاي طراحي شده براي وروديها و بررسي پيشينه نمونه هايي از معماري سنتي گذشته ايران ميباشد. راه ما براي حل بسياري از مشكلات معماري معاصر ايران اين است كه معماري سنتي و ايراني بايد تكنولوژي و روشهاي معاصر را در خود جا دهد و نياز امروز را بر طرف كند و به عبارت ديگر با تپش هاي زندگي امروزي همراه شود. لذا براي ارتقاء كيفيت معماري امروز كه از مسائل مهم و قابل بحث در معماري معاصر است، توجه به اساس معماري سنتي و تطبيق آن با بستر زندگي امروز، ميتواند راهگشا باشد و ميتوان تاريخ و مطالعه آن را وسيلهاي مفيد در رسيدن به اين مهم دانست. با توجه به اين امر، در اين فصل به بررسي دورههاي تاريخي و سبكهايي كه در اين دورهها ظهور يافتند پرداخته ميشود. واژگان كليدي واژه هاي كليدي: ورودي در، معماري غرب (باستان و معاصر)، معماري ايران، (قبل و بعد از اسلام)، ايران معاصر

در صورتی که مایل به دریافت خبرنامه هستید لطفا اطلاعات زیر را وارد کرده و دکمه ارسال را کلیک نمائید

 

 

 

 

 

نام:

 

نام خانوادگی:

 

ایمیل: